Επιλογή Σελίδας

Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας

Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 515/3.4.2015. και θεραπεύει το εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοχημείας (ενδιάμεσο μεταβολισμό, σύνθεση και μεταβολισμός νουκλεϊκών οξέων, δομή και λειτουργία πρωτεϊνών), της Βιοφυσικής, της Δομικής Βιοχημείας, της Πρωτεομικής, της Δομικής Γονιδιωματικής, της Ρύθμισης και Ελέγχου του Μεταβολισμού, της Μελέτης της Λειτουργίας Ενζύμων, της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, καθώς και την εφαρμογή όλων των παραπάνω στην Αναλυτική Βιοχημεία, την Ενζυμολογία, την Κλινική Βιοχημεία, τη Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία, τη Χημική Βιολογία, Τεχνολογία και τον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων.

Το ερευνητικό έργο εκπονείται στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 2ο όροφο του κτηρίου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και αποτελούνται από ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, τη Μονάδα κρυσταλλογραφίας μακρομορίων, εξοπλισμένη με ρομποτικό σύστημα κρυστάλλωσης και σύστημα συλλογής δεδομένων περίθλασης ακτίνων Χ από κρυστάλλους, τη Μονάδα μικροσκοπίας εξοπλισμένη με μηχανήματα κατάλληλα για απεικόνιση και χαρακτηρισμό βιολογικών συστημάτων και υλικών (συνεστιακό μικροσκόπιο, δύο μικροσκόπια φθορισμού, τρεις κάμερες φθορισμού, ένα μικροσκόπιο ορατού και ένα στερεοσκόπιο), ένα εργαστήριο ευκαρυωτικών κυτταροκαλλιεργειών, ένα εργαστήριο οργανοληπτικού ελέγχου τροφίμων και μία αίθουσα υπολογιστικής Βιοφυσικής, καθώς και διάφορους χώρους για επιμέρους εξοπλισμό.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μεταβολισμός του Γλυκογόνου – Σχεδιασμός Αντιυπεργλυκαιμικών Φαρμάκων: Δομική και Λειτουργική μελέτη ενζύμων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό του γλυκογόνου (φωσφορυλάση του γλυκογόνου, κινάση της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου, ένζυμο αποδιακλάδωσης του γλυκογόνου) και την ομοιόσταση γλυκόζης (καρβοξυκινάση του φωσφοενολοπυροσταφυλικού οξέος), σχέση δομής δράσης και κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός αναστολέων ως αντιυπεργλυκαιμικοί παράγοντες. Δομικές μελέτες ομόλογων ενζύμων από το φυτικό βασίλειο με στόχο το σχεδιασμό νέων φυτοφαρμάκων και βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Υποδοχείς στεροειδών ορμονών: Χαρακτηρισμός των μηχανισμών ρύθμισης της δράσης των υποδοχέων στεροειδών ορμονών. Διερεύνηση του ρόλου και των μηχανισμών δράσης των μιτοχονδιακών υποδοχέων στεροειδών ορμονών. Εύρεση και χαρακτηρισμός νέων επιλεκτικών ρυθμιστών της δράσης των υποδοχέων στεροειδών ορμονών.

Απαδενυλάσες: Λειτουργική μελέτη ενζύμων που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση mRNA και καθορίζουν τη γονιδιακή έκφραση. Εξετάζεται ο ρόλος της στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στον κιρκάδιο ρυθμό και στην απορρύθμισή της στον καρκίνο του πνεύμονα.
Ειδικότερα, εξετάζεται ο ρόλος της πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης, PARN, στη βιοσύνθεση microRNAs, αλλά και η ρύθμισή των επιπέδων της από αυτά, καθώς και η σημασία της ως βιοδείκτη στον καρκίνο του πνεύμονα. Επιπλέον, ερευνάται ο ρόλος δύο απαδενυλασών στον κιρκάδιο ρυθμό και ειδικότερα στη ρύθμιση της κιρκάδιας γονιδιακής έκφρασης: της AtHESPERIN, που απομονώθηκε και χαρακτηρίζεται από το Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας, και της PARN.

Βιοδραστικά μόρια: Χαρακτηρισμός των βιολογικών δράσεων φυτικής προέλευσης συστατικών και απομονωμένων μορίων και διερεύνηση των βιοχημικών μηχανισμών δράσης τους.

Εξωκυττάρια κυστίδια – εξωσώματα: απομόνωση και χαρακτηρισμός κυστιδίων που παράγονται από τα κύτταρα με σκοπό να καθορίσουν τη γονιδιακή έκφραση άλλων κυττάρων, ενώ έχουν καθοριστικό ρόλο στην καρκινογένεση συμμετέχοντας σε μηχανισμούς μετάστασης, μεταξύ άλλων. Αναπτύσσονται πρωτόκολλα απομόνωσης και προσδιορίζεται το μοριακό τους φορτίο ώστε: α) να χρησιμοποιηθούν σε διάγνωση – διάκριση υποτύπων καρκίνου του πνεύμονα, β) να εμπλουτισθούν με κατάλληλα μόρια και να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά τους ως μεταφορείς αυτών σε παθολογικές καταστάσεις, και γ) να χρησιμοποιηθούν για εμπλουτισμό τροφίμων με υψηλή διατροφική αξία.

Λεκτίνες: Μελέτη της μοριακής αναγνώρισης υδατανθράκων και της σχέσης δομής δράσης λεκτινών και ανθρώπινων γαλεκτίνων με στόχο την παραγωγή νέων βιοδεικτών και φαρμακευτικών μέσω για την αντιμετώπιση νεοπλασματικών ασθενειών.

Βιοπολυμερή και Εφαρμογές στα Τρόφιμα και Ποτά: Μελέτη της δομής των μακρομορίων, της ιξεοδοελαστικής τους συμπεριφοράς και των εφαρμογών τους στο σχεδιασμός καινοτόμων τροφίμων και στην βελτίωση ποιότητας. Επίδραση παραγόντων με στόχο την μοριακή τροποποίηση των μακροομορίων και εύρεση νέων λειτουργικών εφαρμογών π.χ. άμυλα, γλουτένη, καζείνες κ.α.

Βιοχημικές μεταβολές των Τροφίμων: Μελέτη των βιοχημικών μεταβολών των τροφίμων κατά την επεξεργασία και τη συντήρηση τους με στόχο την επιμήκυνση της ζωής των προϊόντων και τη βελτίωση των συνολικών ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Πχ. Φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, κρασί, μαλάκια κ.α.

Αποικοδόμηση του γλυκογόνου-γλυκοφαγία: Δομική μελέτη και διερεύνηση του ρόλου της ανθρώπινης Stbd1 (starch binding protein 1), ως πιθανού παράγοντα γλυκοφαγίας και χαρακτηρισμός των μοριακών αλληλεπιδράσεων της με το γλυκογόνο και με ένζυμα του μεταβολισμού του.

Βιοτεχνολογία Τροφίμων: Μελέτη δράσεων ενζύμων, μικροοργανισμών και βιοδραστικών ενώσεων στα τρόφιμα και στα συστατικά τους π.χ. ζυμώσεις και άλλα.

Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων: Μελέτη και έλεγχος της ποιότητας προϊόντων και των συστατικών τους με επιστημονική μεθοδολογία με την οποία ερμηνεύονται τα χαρακτηριστικά εκείνα των τροφίμων που γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο . Καταναλωτική συμπεριφοράς και θέσπιση νέων κριτηρίων ποιότητας τροφίμων. Συνδυασμός των παραπάνω με την τυποποίηση, μεταποίηση και συντήρηση τροφίμων.

Υπολογιστικός σχεδιασμός δομής πρωτεϊνών: Υπολογιστική μελέτη αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-πρωτεΐνης και πρωτεΐνης-προσδέτη.

Προσωπικό

 1. Μέλη ΔΕΠ
 2. Μέλη ΕΔΙΠ
 3. Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
  • Δρ Ζωή Αρσενοπούλου: Βιολογία RNA
  • Δρ Χριστίνα Δράκου: Δομική Βιοχημεία
  • Δρ Γεώργιος Στραβοδήμος: Δομική Βιοχημεία
 4. Υποψήφιοι Διδάκτορες
  • Σεραφείμ Αλεξόπουλος
  • Διονύσιος Αντωνόπουλος: Υπότροφος ΕΠΑνΕΚ
  • Αχιλλέας Γεωργαντόπουλος: Υπότροφος ΟΜΙC-Engine
  • Φωτεινή Καλούση: Υπότροφος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
  • Συμεών Κούλας: Υπότροφος ΔΕΚΑ
  • Αθανάσιος Κυρίτσης: Υπότροφος ΙΚΥ
  • Ραφαηλία Μπέτα: Υπότροφος ΕΔΒΜ
  • Όλγα Παπαϊωάννου: Υπότροφος ΙΚΥ
  • Θεοδώρα Σολοβού: Υπότροφος ΙΚΥ
  • Αναστασία Τσαγκαράκου: Υπότροφος ΕΔΒΜ-103
  • Ιωάννης Τσιάλτας: Υπότροφος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα κατά την περίοδο 2015-2020

 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» The National Research Infrastructures on integrated biology, drug screening efforts and drug target functional characterization – INSPIRED-Thessaly, Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης, και Επενδύσεων. Διάρκεια 2017-2021, Συντονιστής: Δ.Δ. Λεωνίδας Συμμετέχοντες: Β. Σκαμνάκη. Website: https://www.inspired-ris.gr/
 2. ΕΛΙΔΕΚ για Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, Odorant Degrading Enzymes as molecular targets for controlling the olive fruit fly’s behavior (ODEsOFF) Διάρκεια: 2020-2023, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χ. Δράκου, Συμμετέχοντες Δ.Δ. Λεωνίδας & Β. Σκαμνάκη.
 3. «ΕΔΒΜ-103: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΚΥΚΛΟΣ Β’» Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός ρυθμιστών της γλυκογονόλυσης με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μέσων. Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Διάρκεια 2020-2021, Συντονιστής: Δ.Δ. Λεωνίδας, Αναπληρωτής Συντονιστής: Α.-Μ. Ψαρρά
 4. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Synthetic Biology: From omic technologies to genomic engineering (OMIC-Engine), Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Διάρκεια 2017-2021, Συμμετέχοντες: Δ.Δ. Λεωνίδας. Website: https://www.omicengine.com/
 5. «ΕΔΒΜ-103: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΚΥΚΛΟΣ Β’» Διερεύνηση του ρόλου της πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης στην κιρκάδια γονιδιακή έκφραση. Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Διάρκεια 2020-2021, Συντονιστής: Ν.Α.Α. Μπαλατσός
 6. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Ερευνητική Υποτροφία «MicroRNAs that modulate deadenylase expression in lung cancer». Συντονιστής: Ν.Α.Α. Μπαλατσός
 7. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Ερευνητική Υποτροφία «Studies on the biological significance of deadenylases in lung cancer». Συντονιστής: Ν.Α.Α. Μπαλατσός
 8. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ”MilkSafe”. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συμμετέχων: Ν.Α.Α. Μπαλατσός

Προηγούμενα ερευνητικά έργα

Δημοσιεύσεις

Παρουσιάζονται 15 ενδεικτικές δημοσιεύσεις από την περίοδο 2015-2020

 1. Alexandris N, Lagoumintzis G, Chasapis CT, Leonidas DD, Papadopoulos GE, Tzartos SJ, Tsatsakis A, Eliopoulos E, Poulas K, Farsalinos K (2021) Nicotinic cholinergic system and COVID-19: In silico evaluation of nicotinic acetylcholine receptor agonists as potential therapeutic interventions. Toxicol Rep. 8:73-83
 2. Kyriakis E, Karra AG, Papaioannou O, Solovou T, Skamnaki VT, Liggri PGV, Zographos SE, Szennyes E, Bokor É, Kun S, Psarra AG, Somsák L, Leonidas DD (2020) The architecture of hydrogen and sulfur σ-hole interactions explain differences in the inhibitory potency of C-β-d-glucopyranosyl thiazoles, imidazoles and an N-β-D glucopyranosyl tetrazole for human liver glycogen phosphorylase and offer new insights to structure-based design. Bioorg Med Chem.28(1):115196.
 3. Beta RAA, Kyritsis A, Douka V, Papanastasi E, Rizouli M, Leonidas DD, Vlachakis D, Balatsos NAA. Biochemical and in silico identification of the active site and the catalytic mechanism of the circadian deadenylase HESPERIN (2020). FEBS Open Bio. doi: 10.1002/2211-5463.13011
 4. Drakou C, Gardeli C, Tsialtas I, Alexopoulos S, Mallouchos A, Koulas S, Tsagkarakou A, Asimakopoulos D, Leonidas D, Psarra AG, Skamnaki VT (2020) Affinity Crystallography Reveals Binding of Pomegranate Juice Anthocyanins at the Inhibitor Site of Glycogen Phosphorylase: The Contribution of a Sugar Moiety to Potency and Its Implications to the Binding Mode J. Agric. Food Chem. 68 (37), 10191-10199.
 5. Chetter BA, Kyriakis E, Barr D, Karra AG, Katsidou E, Koulas SM, Skamnaki VT, Snape TJ, Psarra AG, Leonidas DD, Hayes J.M. (2020) Synthetic flavonoid derivatives targeting the glycogen phosphorylase inhibitor site: QM/MM-PBSA motivated synthesis of substituted 5,7-dihydroxyflavones, crystallography, in vitro kinetics and ex-vivo cellular experiments reveal novel potent inhibitors. Bioorg Chem. 102:104003.
 6. Karra AG, Tziortziou M, Kylindri P, Georgatza D, Gorgogietas VA, Makiou A, Krokida A, Tsialtas I, Kalousi FD, Papadopoulos GE, Papadopoulou KΚ, Psarra AG. (2020) Boswellic acids and their derivatives as potent regulators of glucocorticoid receptor actions. Arch Biochem Biophys. 695:108656.
 7. Tsialtas I, Gorgogietas VA, Michalopoulou M, Komninou A, Liakou E, Georgantopoulos A, Kalousi FD, Karra AG, Protopapa E, Psarra AG. (2020) Neurotoxic effects of aluminum are associated with its interference with estrogen receptors signaling. Neurotoxicology. 77:114-126.
 8. Giannopoulou P.C., Missiri D.A., Kournoutou G.G., Sazakli E., Papadopoulos G.E., Papaioannou D., Dinos G.P., Athanassopoulos C.M., Kalpaxis D.L. (2019) New chloramphenicol derivatives through the glasses of anticancer and antimicrobial activity. Antibiotics 8(1),9
 9. Karra AG, Konstantinou M, Tzortziou M, Tsialtas I, Kalousi FD, Garagounis C, Hayes JM, Psarra AG.(2019) Potential Dissociative Glucocorticoid Receptor Activity for Protopanaxadiol and Protopanaxatriol. Int J Mol Sci. 20(1):94.
 10. Kun S, Begum J, Kyriakis E, Stamati ECV, Barkas TA, Szennyes E, Bokor É, Szabó KE, Stravodimos GA, Sipos Á, Docsa T, Gergely P, Moffatt C, Patraskaki MS, Kokolaki MC, Gkerdi A, Skamnaki VT, Leonidas DD, Somsák L, Hayes JM. (2018) A multidisciplinary study of 3-(beta-d-glucopyranosyl)-5-substituted-1,2,4-triazole derivatives as glycogen phosphorylase inhibitors: Computation, synthesis, crystallography, and kinetics reveal new potent inhibitors. Eur J Med Chem. 147:266-278.
 11. Beta RAA, Balatsos NAA. (2018) Tales around the clock: Poly(A) tails in circadian gene expression. Wiley Interdiscip Rev RNA. 2018: e1484. doi: 10.1002/wrna.1484.
 12. Chatzileontiadou DSM, Tsika AC, Diamantopoulou Z, Delbé J, Badet J, Courty J, Skamnaki VT, Parmenopoulou V, Komiotis D, Hayes JM, Spyroulias GA, Leonidas DD. (2018) Evidence for Novel Action at the Cell-Binding Site of Human Angiogenin Revealed by Heteronuclear NMR Spectroscopy, in silico and in vivo Studies. ChemMedChem. 13(3):259-269.
 13. Gorgogietas VA, Tsialtas I, Sotiriou N, Laschou VC, Karra AG, Leonidas DD, Chrousos GP, Protopapa E, Psarra AG. (2018) Potential interference of aluminum chlorohydrate with estrogen receptor signaling in breast cancer cells. J Mol Biochem. 7(1):1-13.
 14. Chatzileontiadou DSM, Samiotaki M, Alexopoulou AN, Cotsiki M, Panayotou G, Stamatiadi M, Balatsos NAA, Leonidas DD, Kontou M. (2017) Proteomic Analysis of Human Angiogenin Interactions Reveals Cytoplasmic PCNA as a Putative Binding Partner. J Proteome Res. 16(10):3606-3622
 15. Antonopoulos D, Balatsos NAA, Gourgoulianis KI. (2017) Cancer’s smart bombs: tumor-derived exosomes target lung epithelial cells triggering pre-metastatic niche formation. J Thorac Dis. 9(4):969-972.
 16. Floros S., Liakopoulou-Kyriakides M., Karatasos K., Papadopoulos G.E. (2017) Frequency Dependent Non- Thermal Effects of Oscillating Electric Fields in the Microwave. Region on the Properties of a Solvated Lysozyme System: A Molecular Dynamics Study. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0169505
 17. Delis C, Krokida A, Tomatsidou A, Tsikou D, Beta RA, Tsioumpekou M, Moustaka J, Stravodimos G, Leonidas DD, Balatsos NA, Papadopoulou KK (2016). AtHESPERIN: a novel regulator of circadian rhythms with poly(A)-degrading activity in plants. RNA Biol. 13(1):68-82
 18. Georgatza D, Gorgogietas VA, Kylindri P, Charalambous MC, Papadopoulou KK, Hayes JM, Psarra AG. The triterpene echinocystic acid and its 3-O-glucoside derivative are revealed as potent and selective glucocorticoid receptor agonists. (2016) Int J Biochem Cell Biol. 79:277-287.
 19. Begum J, Skamnaki VT, Moffatt C, Bischler N, Sarrou J, Skaltsounis AL, Leonidas DD, Oikonomakos NG, Hayes JM. (2015). An evaluation of indirubin analogues as phosphorylase kinase inhibitors. J Mol Graph Model.61:231-42.
 20. Maragozidis P., Papanastasi E., Scutelnic D., Totomi A., Kokkori I., Zarogiannis S.G., Kerenidi T., Gourgoulianis K.I., Balatsos N.A.A. (2015). Poly(A)-specific ribonuclease and Nocturnin in squamous cell lung cancer: prognostic value and impact on gene expression. Mol Cancer. 14: 187.
 21. Floros S., Liakopoulou Kyriakides M., Karatasos K., Papadopoulos G.E. (2015) Detailed study of the dielectric function of a lysozyme solution studied with molecular dynamics simulations. Eur Biophys J 44(8), 599-611.

Full publication list

Διδακτορικές Διατριβές

 1. Αλεξόπουλος Σεραφείμ: Βιοχημικές μελέτες ρύθμισης του μεταβολισμού των υδατανθράκων, Επιβλέπουσα Β. Σκαμνάκη (σε εξέλιξη)
 2. Γεωργαντόπουλος Αχιλλέας: Υποδοχείς στεροειδών ορμονών: χαρακτηρισμός των βιοχημικών μηχανισμών ρύθμισης της δράσης τους, Επιβλέπουσα: Α-Μ. Ψαρρά (σε εξέλιξη)
 3. Τσαγκαράκου Αναστασία: Η δομική βάση αναγνώρισης υδατανθράκων από ανθρώπινες γαλεκτίνες Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (σε εξέλιξη)
 4. Κούλας Συμεών: Δομικές και λειτουργικές μελέτες φωσφορυλασών των α-γλυκανών, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (σε εξέλιξη)
 5. Καλούση Φωτεινή: Χαρακτηρισμός βιολογικών δράσεων προϊόντων φυτικής προέλευσης, Επιβλέπουσα: Α-Μ. Ψαρρά (σε εξέλιξη)
 6. Καραγιώργου Αικατερίνη: Μελέτη νέων αυτοαντισωμάτων ως βιοδείκτες αυτοάνοσων νευρολογικών νοσημάτων, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (σε εξέλιξη)
 7. Τσιάλτας Ιωάννης: Βιοχημικός χαρακτηρισμός μηχανισμών ρύθμισης των υποδοχέων οιστρογόνων, Επιβλέπουσα: Α-Μ. Ψαρρά (σε εξέλιξη)
 8. Αντωνόπουλος Διονύσιος: Βιοχημικός χαρακτηρισμός εναλλακτικών μεταγράφων της πολύ(Α) εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης και διερεύνηση του ρόλου της στο μεσοθηλίωμα, Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός (σε εξέλιξη)
 9. Παπαϊωάννου Όλγα: Η λειτουργία της ανθρώπινης αγγειογενίνης στην αγγειογένεση, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (σε εξέλιξη)
 10. Μπέτα Ραφαηλία: Ένζυμα αποικοδόμησης mRNA και ο ρόλος τους σε διαταραχές του ημερονύκτιου ρυθμού στον άνθρωπο. Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός (σε εξέλιξη)
 11. Σολοβού Θεοδώρα: Βιοχημικές μελέτες στην ομόλογη κινάση της κινάσης της συνθάσης του γλυκογόνου από το Lotus japonicus, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (σε εξέλιξη)
 12. Κυρίτσης Αθανάσιος: Διαφορική Έκφραση καρκινικών δεικτών σε νοσήματα του πνεύμονα, Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός (σε εξέλιξη)
 13. Κυριάκης Ευθύμιος: Βιοχημικές μελέτες στο μεταβολισμό του γλυκογόνου, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (2020)
 14. Καρρά Αικατερίνη: Διερεύνηση των μηχανισμών δράσης του υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών. Ημισυνθετικά και φυτικής προέλευσης στεροειδή ως εν δυνάμει επιλεκτικοί αγωνιστές του υποδοχέα, Επιβλέπουσα: Α-Μ. Ψαρρά (2019)
 15. Στραβοδήμος Γεώργιος: Βιοχημικές μελέτες ενζύμων του μεταβολισμού του γλυκογόνου, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (2018)
 16. Γοργογιέτας Βύρων: Οι υποδοχείς οιστρογόνων ως ρυθμιστές της παθοφυσιολογίας του κυττάρου, Επιβλέπουσα: Α.-Μ. Ψαρρά (2018)
 17. Στυλιανός Φλώρος: Μελέτη της συμπεριφοράς των πρωτεϊνών σε εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο με προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής, Επιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος (2017)
 18. Χατζηλεοντιάδου Δήμητρα: Βιοχημικές μελέτες στην ανθρώπινη Αγγειογενίνη, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (2016)
 19. Καντσάδη Αναστασία: Η φωσφορυλάση του γλυκογόνου ως μοριακός στόχος σχεδιασμού νέων εν δυνάμει υπογλυκαιμικών φαρμάκων, Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (2015)
 20. Καρούλια Ζωή: «Λειτουργική και δομική μελέτη του παράγοντα von Willebrand και ο ρόλος του στις επιμέρους αντιδράσεις αιμόστασης» Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας (2011)

Παροχή Υπηρεσιών

 • Αξιολόγηση μορίων για αντιυπεργλυκαιμική ή αντιοιστρογόνα δράση.
 • Προσδιορισμός πρωτεϊνικών δομών και συμπλόκων του με μικρά μόρια με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ.
 • Παραγωγή λειτουργικώ κατ’ απαίτηση μακρομορίων τόσο από φυσικά όσο και από μη φυσικά δομικά στοιχεία.
 • Μελέτες σχεδιασμού καινοτόμων τροφίμων – Εύρεση καινοτόμων τεχνικών παρασκευής και συντήρησες ασφαλών τροφίμων.
 • Έλεγχος ποιότητας τροφίμων – Οργανοληπτικός έλεγχος.

Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (2ος όροφος)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Bιοπολις, 41500 – Λάρισα

Επικοινωνία

2410-565297
biochemlab-at-bio.uth.gr