Επιλογή Σελίδας

Αξιολόγηση Μαθημάτων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται από τους φοιτητές στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.Οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν την ποιότητα των μαθημάτων, των εργαστηριακών ασκήσεων και των διδασκόντων, απαντώντας στα ερωτήματα ενός ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου.

Η συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται μέσω συνδέσμων μίας χρήσης οι οποίοι αποστέλλονται αυτοματοποιημένα στους φοιτητές του εκάστοτε μαθήματος τις περιόδους αξιολόγησης των εξαμήνων. Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των απαντήσεων των φοιτητών που συμμετέχουν στη διαδικασία, μετά την αποστολή των συνδέσμων μίας χρήσης στους φοιτητές διαγράφονται τα όποια στοιχεία συσχέτισης, το σύστημα δεν διατηρεί στοιχεία ταυτοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητα του χρήστη, ενώ οι διδάσκοντες δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης καθώς δεν μετέχουν στη διαδικασία αποστολής των συνδέσμων μιας χρήσης.

Για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές χρησιμοποιείται το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης βρίσκονται στο απογραφικό του κάθε μαθήματος στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ο διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο Πρόεδρος του Τμήματος μαζί με τα μέλη της επιτροπής ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) επεξεργάζονται τα αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις των μαθημάτων. Για την ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων, πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα οποία παρουσιάζονται σε διαγράμματα και γίνονται συγκρίσεις με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών. Τα στατιστικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν κάθε χρονιά καταγράφονται από την ΟΜΕΑ στην ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και στη συνέχεια συζητούνται στην Συνέλευση του Τμήματος, προκειμένου να βρεθούν τρόποι βελτίωσης.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων