Επιλογή Σελίδας

Επάρκεια Γνώσης Η/Υ

Οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν «Πιστοποιητικό γνώσεων χειρισμού Η/Υ» με την προϋπόθεση να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) από τα κάτωθι έξι (6) προπτυχιακά μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Υποχρεωτικό/5 ECTS)
  2. Βιοστατιστική (Υποχρεωτικό/6 ECTS)
  3. Βιοπληροφορική (Υποχρεωτικό/6 ECTS)
  4. Βιοφυσική (Υποχρεωτικό/5 ECTS)
  5. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Επιλογής/4 ECTS)
  6. Επιστήμη Δεδομένων και Βιοτεχνολογία (Επιλογής/3 ECTS).

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό αποδεικνύει επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ με βάση τα κριτήρια του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).