Επιλογή Σελίδας

Υγειονομική Περίθαλψη

Οι ανασφάλιστοι φοιτητές, δικαιούνται, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πλήρη ιατροφαρμακευτική́ και νοσοκομειακή́ περίθαλψη στο Εθνικό́ Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από́ τον Εθνικό́ Οργανισμό́ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Οι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα για Υγειονομική Περίθαλψη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  • Επικοινωνία στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για φοιτητική μέριμνα:
    vpapadop-at-bio.uth.gr | 2410-565273

Υγειονομική Περίθαλψη