Επιλογή Σελίδας

Στέγαση

Κτιριακές Υποδομές Γαιόπολις

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει κτιριακές υποδομές (8 αυτόνομα κτίρια δυναμικότητας 502 κλινών) για τη στέγαση των φοιτητών στη Λάρισα. Κριτήριο για την επιλογή και διαμονή των φοιτητών είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή τους. Επίσης συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης στη Λάρισα: Φοιτητική Εστία, Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, τηλ: 2410-684431, 2410-684393, 2410-684572 και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στεγαστικό Επίδομα

Στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, χορηγείται και το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Το επίδομα χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17(Β’ 2993) Κ.Υ.Α «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 72467/Ζ1/10-5-2019 (Β’ 1688) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (β’ 2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών».

Σε όσες αιτήσεις απαιτηθεί από τους δικαιούχους, η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται στις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, το αργότερο εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.

  • Επικοινωνία στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για φοιτητική μέριμνα:
    vpapadop-at-bio.uth.gr | 2410-565273

Στέγαση Φοιτητών

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα