Επιλογή Σελίδας

Ερευνητικές Μονάδες & Εξοπλισμός

Ερευνητικές Μονάδες

Το Τμήμα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την υποστήριξη έρευνας αιχμής στους τομείς Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Ο επιστημονικός εξοπλισμός έχει αποκτηθεί με χρηματοδότηση από εθνικούς φορείς, προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και από πλήθος ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν εξασφαλίσει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας λειτουργούν οι κάτωθι ερευνητικές μονάδες:

Βασικός Εξοπλισμός

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονη βασική υλικοτεχνική υποδομή για την διεξαγωγή ερευνητικών πειραμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται φυγόκεντροι (ψυχόμενες και μη), φωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φάσματος, αναλυτικοί ζυγοί, υγρή αποστείρωση, πλυντήριο, πεχάμετρα, απαγωγικά συστήματα, ψυγεία και καταψύκτες, υπεκαταψύκτες -80ο C, συστήματα υπερκάθαρου νερού, συσκευές ηλεκτροφόρησης νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών, επωαστικοί κλίβανοι (ψυχόμενοι και μη) και θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής βιοασφάλειας επιπέδου Ι και ΙΙ.

Βιοχημεία και Πρωτεωμική

Αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού πρωτεϊνών, λουμινόμετρο, σύστημα ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων, συστήματα εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας συνδεδεμένα με κάμερα, συσκευές ανάγνωσης της απορρόφησης μικροπλακών (multimode plate reader), αναλυτική υπερφυγόκεντρος.

Βιοτεχνολογία και Συνθετική Βιολογία

Θάλαμος ανάπτυξης φυτών, συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτές υπεριώδους – ορατού φάσματος, θερμοκυκλοποιητές για PCR και PCR πραγματικού χρόνου, φωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φάσματος.

Γονιδιωματική – Μεταγραφωμική

Μικροσυστοιχίες για την ανάλυση γονιδιακής έκφρασης, 22 θερμοκυκλοποιητές PCR και PCR πραγματικού χρόνου, ρομποτικός βραχίονας χειρισμού υγρών συνοδευόμενος με θάλαμο νηματικής ροής, επωαστήρες υβριδοποίησης, συστήματα εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας συνδεδεμένα με κάμερα.

Οργανική Σύνθεση

Έξι στήλες χρωματογραφίας, φασματογράφος μάζας και σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης.

Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξης

Θάλαμος ανάπτυξης φυτών, κυττταρομετρητής ροής ενεργοποιούμενος από φθορισμό (FACS), μικροσκόπιο φθορισμού και 2 μικροσκόπια αντίθεσης φάσης και σκοτεινού πεδίου, 4 ομογενοποιητές ιστών, λυοφιλοποιητής ιστών, αυτοματοποιημένος μικροτόμος για μεγάλο αριθμό δειγμάτων, στερεοσκόπιο, αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης κυττάρων.

Μικροβιολογία

Συστήματα ανάπτυξης μικροβίων, θερμοκυκλοποιητές για PCR, ανάστροφο μικροσκόπιο, θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής βιοασφάλειας επιπέδου Ι και ΙΙ, περιστρεφόμενος αποστακτήρας με κενό, σύστημα εκχύλισης και ξήρανσης δειγμάτων.