Επιλογή Σελίδας

Φοιτητικός Σύλλογος

Ο Φοιτητικός Σύλλογος αποτελείται από όλα τα μέλη των ενεργών φοιτητών και εκπροσωπείται από επτά (7) εκλεγμένα μέλη που εκλέγονται μέσω των φοιτητικών εκλογών.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται κατά το εαρινό εξάμηνο κάθε έτους. Ο καταμερισμός των θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) γίνεται σύμφωνα με το ποσοστό που λαμβάνει κάθε συνδυασμός, αλλά και έπειτα από ψηφοφορία των παρατάξεων.

Στόχος του Δ.Σ. είναι:

  • η εκπροσώπηση των δικαιωμάτων του Φοιτητικού Συλλόγου,
  • η λήψη αποφάσεων σχετικά με πρακτικά ζητήματα που αφορούν τους φοιτητές,
  • η ενεργοποίηση και η δραστηριοποίηση στο χώρο του Πανεπιστημίου,
  • η οργάνωση και η διεξαγωγή εκδηλώσεων, καθώς επίσης και
  • η εύρυθμη συνεργασία φοιτητών-καθηγητών.

Αποφάσεις που λαμβάνονται από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των φοιτητών προωθούνται στη Συνέλευση Τμήματος και έπειτα στη Σύγκλητο.

Η σύσταση του φετινού Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασιλική-Γεωργία Μιχαλοπούλου
Γραμματέας: Ελένη Περιστέρη
Ταμίας: Τρυφωνία Φορτομάρη
Μέλος: Δήμητρα Τζίνη