Επιλογή Σελίδας

Σύμβουλοι Σπουδών

Το Τμήμα εφαρμόζει τον θεσμό του συμβούλου καθηγητή. Ο ρόλος του συμβούλου είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση και διαχείριση πιθανών δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Ενδεικτικά, ο σύμβουλος-καθηγητής:

  • Κατευθύνει τους φοιτητές/-τριες στη διάρκεια των σπουδών τους ώστε να συζητήσουν πιθανές δυσκολίες και να διερευνήσουν από κοινού βέλτιστες λύσεις και επιλογές.
  • Ορίζει σε συνεργασία με τον φοιτητή/-τρια την βέλτιστη σειρά παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων σε περίπτωση καθυστερήσεων.
  • Συμβουλεύει σχετικά με τα μαθήματα επιλογής και την πτυχιακή εργασία βάσει των ενδιαφερόντων, των στόχων και των δεξιοτήτων κάθε φοιτητή/-τριας.
  • Προτείνει πιθανές λύσεις ή παρακινεί τον φοιτητή/-τρια να επικοινωνίσει με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου σε περίπτωση προσωπικών δυσκολιών που επηρεάζουν την απόδοση και τις σπουδές.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, οι σύμβουλοι σπουδών είναι:

1ο έτος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόριος Αμούτζιας, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Μπαλατσός
2ο έτος: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μόσιαλος, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασιλική Σκαμνάκη
3ο έτος: Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Κοντού, Επίκουρος Καθηγήτρια Δανιέλα Τσίκου
4ο έτος: Καθηγητής Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγήτρια Καλλιόπη Παπαδοπούλου

Οι συναντήσεις των φοιτητών με τους καθηγητές-συμβούλους πραγματοποιούνται ύστερα από πρότερη συνεννόηση, σε ώρες και ημέρες που έχουν καθοριστεί από τους καθηγητές ως ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές.