Επιλογή Σελίδας

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης του Τμήματος οργανώνονται και ελέγχονται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ ορίζεται από την Συνέλευση Τμήματος και αποτελείται από πέντε μέλη του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, για τη συγκέντρωση και ανάλυση των απαραίτητων σχετικών στοιχείων στα οποία θα στηριχθεί το περιεχόμενο της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης (ΕΕΑ). Αντικείμενο της ΟΜΕΑ είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του Τμήματος καθώς και της υφιστάμενης κατάστασης των υποδομών και του εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό η ΟΜΕΑ αντλεί στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Αξιολόγησης Τμημάτων συνεργαζόμενη με το προσωπικό του Τμήματος (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό) και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αναλύει τα αρχεία της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και τα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ΟΜΕΑ υποβάλλεται στη Συνέλευση Τμήματος και διαβιβάζεται ακολούθως στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟΔΙΠ) και εν συνεχεία, μέσω αυτής, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως αποστολή τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Μ. Ψαρρά

Μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Αμούτζιας

Μέλος: Επίκουρος Καθηγητής A. Γιακουντής

Μέλος: Επίκουρος Καθηγήτρια Σ. Παπουτσοπούλου

Μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Στάγκος

Μέλος: Επίκουρος Καθηγήτρια Δ. Τσίκου