Επιλογή Σελίδας

Τσίκου Δανιέλα

Επίκουρος Καθηγήτρια

Mοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών

dtsikou-at-uth.gr | 2410-565207

Πτυχίο: Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό: Βιοτεχνολογία Φυτών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα: Μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Πανεπιστημίου Ώρχους στη Δανία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αλληλεπιδράσεις φυτών με μικροοργανισμούς, μελέτη πολλαπλών και ταυτόχρονων αλληλεπιδράσεων στο ίδιο φυτό-ξενιστή, ο ρόλος των μικρών RNA στις συμβιωτικές σχέσεις των φυτών, συμβιωτική αζωτοδέσμευση, μοριακά σηματοδοτικά μονοπάτια στα φυτά που ρυθμίζονται από άζωτο και ριζόβια.

Φυσιολογία Φυτών

Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών