Επιλογή Σελίδας

Διδακτορικό Δίπλωμα

Τα πρώτα διδακτορικά διπλώματα σε διδάκτορες που εκπόνησαν τη διατριβή τους στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) απονεμήθηκαν το 2006, έξι χρόνια αφότου οι πρώτοι φοιτητές εισήχθηκαν στο Τμήμα μέσω των πανελληνίων εξετάσεων (Σεπτέμβριος 2000). Έκτοτε, έχουν απονεμηθεί 96 διδακτορικά διπλώματα ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων. Λεπτομερείς λίστες για διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος δίνονται στους σχετικούς συνδέσμους στη παρούσα σελίδα.

Ο εσωτερικός κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης το 2010, τροποποιήθηκε το 2018 βάσει του Ν. 4485/2017 και επικαιροποιήθηκε το 2023 βάσει του Ν. 4957/2022, όπως φαίνεται στο ΦΕΚ Β΄6378/7.11.2023. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, η διαδικασία εισαγωγής και επίβλεψης εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και τα κριτήρια ολοκλήρωσης και κατάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής περιγράφονται αναλυτικά στο ΦΕΚ.

Απαραίτητα έγγραφα μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, το κείμενο κατατίθεται από τον διδάκτορα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μέσω του Συστήματος Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Διατριβών, σύμφωνα με τις οδηγίες (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Διατριβών – οδηγός για διδάκτορες). Με αυτό τον τρόπο, οι διδάκτορες και τα Τμήματα συμβάλλουν ενεργά στη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση του επιστημονικού περιεχομένου των διδακτορικών διατριβών στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος ανά Χρονολογία Υποστήριξης

Υποψήφιοι Διδάκτορες