Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του Τμήματος  Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) αποσκοπεί στην απασχόληση όλων των φοιτητών του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του  ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα 2 μηνών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ώστε:

 • Να εφαρμόσουν την γνώση που απέκτησαν με τις σπουδές τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα κληθούν να επιδείξουν στο πρώτο εργασιακό τους περιβάλλον,
 • Να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του ΤΒΒ και επιχειρήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την υποχρεωτική ΠΑ όλων των φοιτητών με την ολοκλήρωση του 6ου εξαμήνου των σπουδών τους.

Οι φοιτητές είναι άμεσα επωφελούμενοι από την Πρακτική Άσκηση

Η καθημερινή εργασιακή πρακτική και επαφή τους με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα ωφελήσει άμεσα τους φοιτητές του ΤΒΒ διότι:

 • Θα αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη για τις ευθύνες και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι.
 • Θα τους δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα προκειμένου να αναπτύξουν ατομικές και ομαδικές δεξιότητες. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνει ομαλότερη η μετάβασή τους από το Πανεπιστήμιο στο μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον.
 • Θα εισαχθούν σε ένα νέου τύπου προβληματισμό συνειδητοποιώντας τα όρια που εξ αντικειμένου τίθενται από την πραγματικότητα του εργασιακού χώρου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας των θεσμών αγοράς, όσο και σε επίπεδο οικονομικών απολαβών.

Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνει ομαλότερη η μετάβασή τους από το Πανεπιστήμιο στο μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον.

Διάρκεια, Χρόνοι και Πλαίσιο Διεξαγωγής

Στην ΠΑ λαμβάνουν μέρος οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους. Η ΠΑ διαρκεί 2 μήνες, είναι αμειβόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ) και πραγματοποιείται μία φορά κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μη αμειβόμενη ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλο χρονικό διάστημα.

Για Πρακτική Άσκηση φοιτητών εκτός ΕΣΠΑ η διαδικασία έχει ως εξής (απόφαση 130 ΣΤ/14.4.21):

 1. Ο φοιτητής θα ενημερώνει τον Υπεύθυνο ΠΑ, Επίκ. Καθηγητή Ν. Μπαλατσό, για τον φορέα στον οποίο προτίθεται να εκπονήσει την ΠΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο φορέας εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο του ΤΒΒ και να δοθεί η σχετική συναίνεση.
 2. Με ευθύνη του φοιτητή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα εκπόνησης της ΠΑ το ιδιωτικό συμφωνητικό εκπόνησης ΠΑ, και στην συνέχεια θα κατατίθεται για υπογραφή από τον κ. Πρόεδρο του ΤΒΒ.

Διαδικασία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Για τους φοιτητές:

 1. Είσοδος στην κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) για αναζήτηση φορέα.
 2. Συμπλήρωση της
  1. αίτησης εγγραφής
  2. καρτέλας πρακτικής άσκησης
  3. απογραφικού δελτίου εισόδου (Τα αρχεία i-iii υπάρχουν στον ιστότοπο (www.pa.uth.gr)

Στην συνέχεια, προκειμένου να είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με τον φορέα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση ο φοιτητής πρέπει να υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Μηχανογραφημένο Α.Μ.Α.-ΙΚΑ (2 αντίγραφα).
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 αντίγραφα).
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου τράπεζας, όπου αναγράφεται το όνομα και το ΙΒΑΝ και στο οποίο είναι πρώτος δικαιούχος (2 αντίγραφα).
 4. Αντίγραφο βεβαίωσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου-ΑΦΜ (2 αντίγραφα).
 5. Αντίγραφο βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-ΑΜΚΑ (2 αντίγραφα).

Με την ορθή υποβολή των εγγράφων, συνάπτεται η σύμβαση, η οποία επιστρέφεται στον φοιτητή σε 4 αντίγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπογραφών.

Για τους φορείς:
Είσοδος στην κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr/) και εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποδοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Ολοκλήρωση της Διαδικασίας της Πρακτικής Άσκησης

Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χρονικό διάστημα 15 ημερών τα παρακάτω:

 1. Έκθεση αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή
 2. Φύλλο αξιολόγησης από το Φορέα
 3. Φύλλο αξιολόγησης από το Φοιτητή
 4. Βεβαίωση εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα
 5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου

Υπεύθυνοι Διεξαγωγής

 1. Μπαλατσός Νικόλαος ( Επίκουρος Καθηγητής) – Επιστημονικώς Υπεύθυνος
  τηλ. 2410-565261 / e-mail: balatsos-at-uth.gr
 2. Koύρτη Χρύσα – Διοικητική Υπεύθυνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ.
  τηλ. 24210-06475 / e-mail: praktiki.bio-at-uth.gr

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΤΒΒ

Ενδεικτικοί Συνεργαζόμενοι Φορείς για την Πρακτική Άσκηση

Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης