Επιλογή Σελίδας

Βιβλιοθήκη

Στη Βιόπολη Λάρισας, λειτουργεί παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να γίνουν:

  1. τα μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Θ
  2. οι συμβασιούχοι διδάσκοντες του Π.Θ.
  3. οι προπτυχιακοί φοιτητές του Π.Θ.
  4. οι φοιτητές Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Π.Θ.
  5. οι υποψήφιοι διδάκτορες του Π.Θ.
  6. το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Π.Θ.
  7. οι φοιτητές του εξωτερικού προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. ERASMUS)
  8. οι Ερευνητές εκτός Π.Θ.
  9. το εξωτερικό αναγνωστικό κοινό

Διαδικασία εγγραφής μέλους

Για να αποκτήσει ένα φυσικό πρόσωπο την ιδιότητα του μέλους πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση σε οποιοδήποτε Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όσοι είναι κάτοχοι Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (είτε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή από άλλα Πανεπιστήμια) συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής μέλους επιδεικνύοντας μόνο την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα η οποία χρησιμοποιείται και ως ταυτότητα μέλους της Βιβλιοθήκης. Όσοι δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής μέλους επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καταθέτοντας και μία φωτογραφία (μεγέθους αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου) η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της Ταυτότητας Μέλους της Βιβλιοθήκης. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για τυχόν απώλεια της ταυτότητάς τους, να φροντίσουν για την επανέκδοσή της, καθώς και να ειδοποιούν αμέσως το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για κάθε αλλαγή ιδιότητας, διεύθυνσης ή τηλεφώνου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1. Δανεισμός

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί ως δανειστική, παρέχοντας το δικαίωμα του δανεισμού σε όλα τα μέλη της. Τα μέλη που επιθυμούν να δανειστούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρέπει να προσκομίζουν το υλικό που έχουν επιλέξει στο γραφείο δανεισμού, επιδεικνύοντας παράλληλα είτε την «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα» είτε την «Ταυτότητα μέλους». Εν συνεχεία, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του υλικού (barcode) στο λογαριασμό του μέλους και γίνεται έλεγχος του λογαριασμού του, για να διαπιστωθούν τυχόν οφειλές ή εκκρεμότητες καθώς δεν δανείζεται οποιοδήποτε υλικό σε μέλος της Βιβλιοθήκης που δεν έχει επιστρέψει ληξιπρόθεσμο υλικό που έχει δανειστεί. Κατόπιν, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία δανεισμού, σφραγίζεται η ημερομηνία επιστροφής, στο υλικό του χρήστη.

Η «Ταυτότητα Μέλους» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δανεισμό σε όλα τα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης του Π.Θ., ανεξάρτητα από το Παράρτημα στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για την έκδοσή της. Η επιστροφή του υλικού πρέπει να γίνει στο Παράρτημα όπου έγινε ο δανεισμός.

Δανεισμός κανονικής διάρκειας

Η διάρκεια δανεισμού του υλικού εξαρτάται από την ιδιότητα του μέλους και ορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύουν τα παρακάτω δικαιώματα δανεισμού:

Ιδιότητα ΜέλουςΜέιστος αριθμός δανειζόμενων αντικειμένωνΜέγιστη χρονική διάρκεια δανεισμού (μέρες)
Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και συμβασιούχοι διδάσκοντες1535
Προπτυχιακοί φοιτητές Π.Θ.1021
Μεταπτυχιακοί φοιτητές Π.Θ. 1028
Υποψήφιοι διδάκτορες Π.Θ.1528
Προσωπικό Π.Θ.521
Ερευνητές εκτός Π.Θ.1028
Εξωτερικό αναγνωστικό κοινό514

Ανανέωση δανεισμού

Για όλα τα βιβλία ή άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης, η περίοδος δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί μέχρι τρεις (3) φορές, με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω δεν χρειάζονται στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλο χρήστη και ότι η ανανέωση ζητήθηκε πριν λήξει ο χρόνος επιστροφής τους. Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό (δηλ. αυτό του οποίου η περίοδος δανεισμού έχει λήξει) γίνεται μόνο αν καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο. Η ανανέωση μπορεί να γίνει επιτόπου, τηλεφωνικά στο Παράρτημα που έγινε ο δανεισμός ή με σύνδεση στο λογαριασμό του μέλους στο νέο πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Καταλόγου (OPAC) της Βιβλιοθήκης.

Ανάκληση υλικού

Κάθε τεκμήριο που έχει δανειστεί μπορεί να ανακληθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η ειδοποίηση γίνεται τηλεφωνικά, γραπτώς, ή με αποστολή e-mail. Οι χρήστες πρέπει να επιστρέφουν το υλικό μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης αν αυτή γίνει τηλεφωνικά, ή από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης αν αυτή γίνει γραπτώς ή με αποστολή e-mail.

Χαμένο και φθαρμένο υλικό

Το υλικό που απομακρύνεται από τη Βιβλιοθήκη, παραμένει στην προσωπική ευθύνη του μέλους μέχρι να επιστραφεί. Σε περίπτωση απώλειας ή σοβαρής φθοράς, το μέλος οφείλει να αναφέρει στο προσωπικό τη σχετική απώλεια ή φθορά. Υποχρεούται δε να αντικαταστήσει το υλικό εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή να καταβάλει όλα τα έξοδα αντικατάστασης αυτού.

2. Διαδανεισμός

Στα Μέλη της Βιβλιοθήκης & του Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ (ΒΙΚΕΠΠΘ) παρέχεται η υπηρεσία του εσωτερικού διαδανεισμού, δηλαδή η μεταφορά βιβλιογραφικού υλικού μεταξύ των φυσικών σημείων πρόσβασης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της που δεν βρίσκονται στην ίδια πόλη καθώς και του εξωτερικού διαδανεισμού, δηλαδή  η διακίνηση βιβλιογραφικού υλικού μεταξύ συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών και άλλων πληροφοριακών υπηρεσιών για λογαριασμό των μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία διαδανεισμού επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης

Ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) της Βιβλιοθήκης

Μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) είναι δυνατή η αναζήτηση στη συλλογή της Βιβλιοθήκης (και Βιβλιοθηκών άλλων ελληνικών ΑΕΙ) και η πρόσβαση σε σύγχρονες προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού, κράτησης τεκμηρίων κ.λπ.

Online ηλεκτρονικά περιοδικά

Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των τίτλων και των τευχών των διαθέσιμων ηλεκτρονικών περιοδικών, καθώς και του πλήρους κειμένου των άρθρων τους, ανεξάρτητα από το φορέα διάθεσής τους (περιλαμβάνονται περίπου 27.000 τίτλοι περιοδικών που αποτελούν συνδρομές της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link, καθώς και επιλεγμένοι τίτλοι που διατίθενται δωρεάν από τους εκδότες τους). Για περισσότερες οδηγίες μεταβείτε στην αναζήτηση περιοδικών εκδόσεων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Παραρτήματος στη Βιόπολη: 241068574041 και 2410-565513
E-mail: libmed-at-lib.uth.gr

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8.15 – 18.00

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Υπηρεσία Διαδανεισμού

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οδός: Μεταμορφώσεως 2, 38333 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210-74892
Δανεισμός-Ανανεώσεις: 2421-074760, –1
Site: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας