Επιλογή Σελίδας

Αριστεία & Έρευνα

Παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία, εξίσου σημαντική προτεραιότητα του Τμήματος αποτελεί η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα η οποία υποστηρίζεται συστηματικά με ανταγωνιστική χρηματοδότηση τόσο ελληνική όσο και ευρωπαϊκή. Η αριστεία στις ερευνητικές επιδόσεις του Τμήματος αντικατοπτρίζεται από τον αυξημένο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης (impact factor) οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη αναγνωρισιμότητα (citations), τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα.

Ερευνητικές επιδόσεις Τμήματος

Συνολικά, το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας αναφέρεται ως Τμήμα προέλευσης σε 826 δημοσιεύσεις (στοιχεία από τη βάση Scopus), με μέσο όρο 39 δημοσιεύσεις/έτος.
Για το 2021 ο μέσος όρος δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ είναι 3,44 και ο μέσος συντελεστής απήχησής τους είναι 4,85.

Αναγνώριση ερευνητικού έργου Τμήματος

Ο μέσος ετήσιος αριθμός αναφορών του Τμήματος είναι 711 ενώ ο συνολικός αριθμός τους για την περίοδο 2001-2021 είναι περίπου 15.000 (στοιχεία από τη βάση Scopus).

Ερευνητική χρηματοδότηση Τμήματος

Η ερευνητική χρηματοδότηση του Τμήματος την τελευταία πενταετία αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά ποσοστό μεγαλύτερο από 60% προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια.