Επιλογή Σελίδας

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ποσοστά εισακτέων σπουδαστών

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β’) το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ.

Όλοι οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται στο Γ’ εξάμηνο
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β’): Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Τρόπος Κατάταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β’) η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα.

Υποβολή Δικαιολογητικών: 1η ΕΩΣ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Διεξαγωγή Εξετάσεων: Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου
Δικαιολογητικά: Αίτηση συμμετοχής σε κατατακτήριες και Αντίγραφο Πτυχίου.

Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Για τη χορήγηση αντιστοιχίας πτυχίων εξωτερικού με το πτυχίο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΔΟΑΤΑΠ) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

Ύλη Μαθημάτων για Κατατακτήριες Εξετάσεις