Επιλογή Σελίδας

Ερευνητικά Εργαστήρια

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας πραγματοποιείται στα ακόλουθα οκτώ Εργαστήρια, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ.

  1. Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας
  2. Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών
  3. Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας
  4. Βιοοργανικής Χημείας
  5. Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας
  6. Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής
  7. Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος
  8. Βιοπληροφορικής

Η κατανομή του ερευνητικού προσωπικού στους επιμέρους τομείς, καθώς και οι ερευνητικές αλληλεπιδράσεις, αποτυπώνονται στην επόμενη εικόνα.