Επιλογή Σελίδας

Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας

Γενικές Πληροφορίες

Το εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2004 και ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 511/3.4.2015. Το εργαστήριο εμπλέκεται στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και στην διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό πεδίο της μοριακής Βακτηριολογίας και Ιολογίαςμε την συμμετοχή προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων. Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Αν. Καθηγητής Βιοτεχνολογίας Μικροβίων Δημήτρης Μόσιαλος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βακτηριολογία: Μελέτη του μικροβιώματος(καθώς και παραγόμενων από αυτό βιοδραστικών μορίων)ελληνικών προϊόντων κυψέλης. Μελέτη του μικροβιώματος και παθογόνωντης μέλισσας.Αντιβακτηριακές ιδιότητες και μηχανισμοί δράσης ελληνικών προϊόντων κυψέλης.Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας και μηχανισμούς δράσης της σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που υφίστανται βιοαλλοίωση.
Μοριακή Μικροβιολογία με έμφαση στην βιολογία των βακτηρίων του γένους Pseudomonas (μηχανισμοί πρόσληψης σιδήρου μέσω σιδηροφόρων, κυανογένεση, γονιδιακή ρύθμιση, παθογένεση και ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά). Βιοτεχνολογικές εφαρμογές των Ψευδομονάδων στην Γεωργία και το Περιβάλλον.

Ιολογία: Μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση Εντεροϊών από κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα, ανίχνευση γεγονότων ανασυνδυασμού στο γονιδίωμά τους και επιπτώσεις των γεγονότων ανασυνδυασμού στην κυκλοφορία του ιού.Μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση HPVιών και συσχέτιση των πολυμορφισμών σε γονίδια του ανθρώπου με την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.Ανάπτυξη μοριακών μεθόδων για την ανίχνευση της αντιγραφικής ενεργότητας των Εντεροϊών. Μοριακός ελεγχος τεχνικών αδρανοποίησης εντεροϊών.
Έλεγχος της αντι-ικής δράσης ελληνικών μελιών και άλλων προϊόντων κυψέλης. Μοριακή μελέτη ιικών παθογόνων της μέλισσας.

Προσωπικό

 1. Μέλη ΔΕΠ
 2. Μέλη ΕΔΙΠ
 3. Υποψήφιοι Διδάκτορες
  • Νικόλαος Ασούτης-Διδάρας

Ερευνητικά Προγράμματα

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα κατά την περίοδο 2016-2022

 1. Έργο 4954: «Διερεύνηση των μηχανισμών της αντιβακτηριακής δράσης μελιών της περιοχής του Όλυμπου έναντι παθογόνων βακτηρίων».Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας. Διάρκεια: 13/07/2016 – 12/07/2018
 2. Έργο 6101: Ερευνητικός Φορέας της Δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού» (Εμβληματική Δράση Δρόμοι της Μέλισσας) Κωδ. Αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. Διάρκεια: 15/05/2019 – 14/05/2021
 3. 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η κ. Χριστίνα Τσαδήλα θα λαμβάνει για 36 μήνες υποτροφία για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής της με θέμα: «Χαρακτηρισμός της βιολογικής δράσης του μικροβιώματος και των μηχανισμών αντιμικροβιακής δράσης ελληνικών τύπων μελιού».Διάρκεια: 9/2019 –8/2022
 4. Έργο 6738: Το μικροβίωμα του μελισσόψωμου και νεαρών ενηλίκων μελισσών ως βιοδείκτης Νοζεμίασης – «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας νέων – εναλλακτικών μεθόδων». Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διάρκεια: 26/02/2021 – 31/07/2022

Δημοσιεύσεις

Παρουσιάζονται 15 ενδεικτικές δημοσιεύσεις από την περίοδο 2019-2022

 1. Kontogiannis, T., Dimitriou, T.G., Didaras, N.A., Mossialos, D. Antiviral activity of bee products (2022) Current Pharmaceutical Design, 28 (35), pp. 2867-2878 http://doi.org/10.2174/1381612828666220928110103
 2. Tsavea, E., Vardaka, F.-P., Savvidaki, E., Kellil, A., Kanelis, D., Bucekova, M., Grigorakis, S., Godocikova, J., Gotsiou, P., Dimou, M., Loupassaki, S., Remoundou, I., Tsadila, C., Dimitriou, T.G., Majtan, J., Tananaki, C., Alissandrakis, E., Mossialos, D. Physicochemical Characterization and Biological Properties of Pine Honey Produced across Greece (2022) Foods, 11 (7), 943, https://doi.org/10.3390/foods11070943
 3. Didaras, N.A., Dimitriou, T.G., Daskou, M., Karatasou, K., Mossialos, D. In Vitro Assessment of the Antiviral Activity of Greek Bee Bread And Bee Collected Pollen Against Enterovirus D68 (2022) Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 11 (4), e4859, https://doi.org/10.55251/jmbfs.4859
 4. Tsadila, C., Nikolaidis, M., Dimitriou, T.G., Kafantaris, I., Amoutzias, G.D., Pournaras, S., Mossialos, D. Antibacterial activity and characterization of bacteria isolated from diverse types of greek honey against nosocomial and foodborne pathogens (2021) Applied Sciences (Switzerland), 11 (13), 5801, https://doi.org/10.3390/app11135801
 5. Didaras, N.A., Kafantaris, I., Dimitriou, T.G., Mitsagga, C., Karatasou, K., Giavasis, I., Stagos, D., Amoutzias, G.D., Hatjina, F., Mossialos, D. Biological properties of bee bread collected from apiaries located across Greece (2021) Antibiotics, 10 (5), 555, https://doi.org/10.3390/antibiotics10050555
 6. Kafantaris, I., Tsadila, C., Nikolaidis, M., Tsavea, E., Dimitriou, T.G., Iliopoulos, I., Amoutzias, G.D., Mossialos, D. Transcriptomic analysis of pseudomonas aeruginosa response to pine honey via rna sequencing indicates multiple mechanisms of antibacterial activity (2021) Foods, 10 (5), 936, https://doi.org/10.3390/foods10050936
 7. Daskou, M., Tsakogiannis, D., Alexopoulou, D.S., Dimitriou, T.G., Mossialos, D., Amoutzias, G.D., Kottaridi, C., Markoulatos, P. A colorimetric IsoPCR for the rapid and sensitive visual detection of high-risk HPV16 in clinical samples with hydroxynaphthol blue (2021) Journal of Virological Methods, 290, 114072, https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2021.114072
 8. Daskou, M., Dimitriou, T.G., Alexopoulou, D.S., Tsakogiannis, D., Amoutzias, G.D., Mossialos, D., Kyriakopoulou, Z., Markoulatos, P. WarmStart colorimetric RT-LAMP for the rapid, sensitive and specific detection of Enteroviruses A–D targeting the 5′UTR region (2021) Journal of Applied Microbiology, 130 (1), pp. 292-301 https://doi.org/10.1111/jam.14770
 9. Pleeging, C.C.F., Coenye, T., Mossialos, D., Rooster, H., Chrysostomou, D., Wagener, F.A.D.T.G., Cremers, N.A.J. Synergistic antimicrobial activity of supplemented medical-grade honey against pseudomonas aeruginosa biofilm formation and eradication (2020) Antibiotics, 9 (12), art. no. 866, pp. 1-16 https://doi.org/10.3390/antibiotics9120866
 10. Didaras, N.A., Karatasou, K., Dimitriou, T.G., Amoutzias, G.D., Mossialos, D. Antimicrobial activity of bee-collected pollen and beebread: State of the art and future perspectives (2020) Antibiotics, 9 (11), art. no. 811, pp. 1-29 https://doi.org/10.3390/antibiotics9110811
 11. Daskou, M., Dimitriou, T.G., Kouklamani-Giannouli, G., Nikolaidis, M., Mossialos, D., Amoutzias, G.D., Markoulatos, P. Development of a reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay (RT-LAMP) that detects enteroviruses by targeting the highly conserved 5′-UTR region (2020) Virus Genes, 56 (2), pp. 194-201 https://doi.org/10.1007/s11262-020-01732-w
 12. Kafantaris, I., Amoutzias, G.D., Mossialos, D. Foodomics in bee product research: a systematic literature review (2021) European Food Research and Technology, 247 (2), pp. 309-331 https://doi.org/10.1007/s00217-020-03634-5
 13. Tsavea, E., Mossialos, D. Antibacterial activity of honeys produced in Mount Olympus area against nosocomial and foodborne pathogens is mainly attributed to hydrogen peroxide and proteinaceous compounds (2019) Journal of Apicultural Research, 58 (5), pp. 756-763 https://doi.org/10.1080/00218839.2019.1649570
 14. Daskou, M., Tsakogiannis, D., Dimitriou, T.G., Amoutzias, G.D., Mossialos, D., Kottaridi, C., Gartzonika, C., Markoulatos, P. WarmStart colorimetric LAMP for the specific and rapid detection of HPV16 and HPV18 DNA (2019) Journal of Virological Methods, 270, pp. 87-94 https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2019.04.023
 15. Daskou, M., Tsakogiannis, D., Dimitriou, T.G., Manali, M., Apti, C., Amoutzias, G.D., Mossialos, D., Kottaridi, C., Markoulatos, P. Α 2-stage, nested-like nucleic acid amplification method (IsoPCR) for the highly sensitive detection of HPV16 and HPV18 DNA (2019) Molecular and Cellular Probes, 45, pp. 1-7 https://doi.org/10.1016/j.mcp.2019.03.003

Πλήρης Λίστα δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου

Διδακτορικές Διατριβές

 1. Νικόλαος Ασούτης-Διδάρας: Διερεύνηση της βιοδραστικότητας και του ελληνικού μικροβιώματος του ελληνικού μελλισόψωμου. Επιβλέπων: Δ. Μόσιαλος (σε εξέλιξη)
 2. Χριστίνα Τσαδήλα: Χαρακτηρισμός της βιολογικής δράσης του μικροβιώματος και των μηχανισμών αντιμικροβιακής δράσης ελληνικών τύπων μελιού. Επιβλέπων: Δ. Μόσιαλος (σε εξέλιξη)
 3. Μαρία Δάσκου: Μοριακός έλεγχος της αποτελεσματικότητας αδρανοποίησης των στελεχών των Εντεροϊών Sabin 1, Coxsackie A13 και Echo 12 χρησιμοποιώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα: κυτταροκαλλιέργειας / Real time RT-PCR και Real time RTLAMP. Επίπτωση της αδρανοποίησης στο ιικό γονιδίωμα. Επιβλέπων: Δ. Μόσιαλος (2021)
 4. Τηλέμαχος Δημητρίου: Μελέτη του μηχανισμού παρασκευής in vitro ανασυνδυασμένων στελεχών πολιοϊών και εντεροϊών της ομάδας EV-C. Επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος (2017)
 5. Δημήτριος Τσακογιάννης: Προσδιορισμός της μορφής του γονιδιώματος του στελέχους ΗPV-16, συσχέτιση με την κλινική εικόνα του ασθενή και προσδιορισμός της θέσης ενσωμάτωσης του ιού στο κυτταρικό γονιδίωμα. Επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος (2014)
 6. Ειρήνη Ruether: Μοριακή και Φυλογενετική μελέτη των Νοροιών. Επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος (2014)
 7. Βάια Πλιάκα: Μοριακή ανίχνευση Νοροιών – Πολιοιών στο περιβάλλον. Εντοπισμός γενετικών ανασυνδυασμών και σύνδεσή τους με την αντιγραφική λειτουργία των ιϊκών στελεχών. Επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος (2010)
 8. Ζαχαρούλα Κυριακοπούλου: Μοριακή ανίχνευση εντεροιών στο περιβάλλον και διευρεύνηση γενετικών ανασυνδυασμών μεταξύ κυκλοφορούντων στελεχών. Επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος (2010)
 9. Ελένη Παξιμάδη: Ανασυνδυασμένα στελέχη πολιοϊών – θέσεις γενετικού ανασυνδυασμού. Επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος (2009)
 10. Ευάγγελος Δεδεψίδης: Εμβολιακά στελέχη πολιοϊών – Συσχέτιση ανασυνδυασμών με δευτεροταγείς RNA δομές. Επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος (2008)
 11. Χριστίνα Κοτταρίδη: Μοριακή Ταυτοποίηση και Διευρεύνηση της Εξέλιξης των ΕCHO Ιών. Επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος (2007)

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (1ος όροφος)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Bιοπολις, 41500 – Λάρισα

Επικοινωνία

2410-565295
mosial-at-bio.uth.gr