Επιλογή Σελίδας

Στατιστικά Φοίτησης

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προόδου των φοιτητών και στοχεύοντας στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, πραγματοποιείται ετησίως καθορισμός και αξιολόγηση συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν τον αριθμό των φοιτητών (εισακτέων και αποφοιτούντων), τη στελέχωση του Τμήματος με διδακτικό προσωπικό, την αντιστοιχία προπτυχιακών φοιτητών και διδασκόντων, το ρυθμό και τη βαθμολογία αποφοίτησης, την κινητικότητα των φοιτητών/-τριών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus κ.λπ.

Βάσεις Εισαγωγής

Η βάση εισαγωγής στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έως 2021-2022 για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων κυμαίνεται μεταξύ 15.350-17.840 μόρια με μέση βάση εισαγωγής τα 16704 μόρια.

Αναλογία προπτυχιακών φοιτητών/-τριων – διδασκόντων

Την τελευταία πενταετία η αναλογία του αριθμού των προπτυχιακών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ και ανά διδάσκοντα (μέλη ΔΕΠ, συμβασιούχοι διδάσκοντες και Ε.ΔΙ.Π) μειώνεται σταθερά και κυμαίνεται μεταξύ 23,1-21,5 και 14,7-12,6 αντίστοιχα. Παρόλο που οι τιμές του λόγου φοιτητών/ διδασκόντων είναι χαμηλότερες του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Eurostat) σε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό οφείλεται στον σχετικά μεγάλο αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων, καθιστώντας αναγκαία την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Κινητικότητα φοιτητών/-τριων μέσω Erasmus

Την τελευταία εξαετία η κινητικότητα των φοιτητών/-τριων στο πλαίσιο του Erasmus (από και προς το Τμήμα) παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (εκτός των έτων 2020-21 και 2021-2022, λόγω της πανδημίας).

Αναλογία νεοεισερχόμενων ως προς αποφοιτησάντων φοιτητών/-τριων ανά έτος

Από το 2012, το Τμήμα δέχεται ετησίως περισσότερους από 100 φοιτητές ενώ παράλληλα απονέμει πτυχίο σε, κατά μέσο όρο, περισσότερους από 60 φοιτητές.

Ρυθμός αποφοίτησης και βαθμός πτυχίου

  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας πτυχίου διατηρείται υψηλός με μέση τιμή το 7,1 την τελευταία δεκαετία παρουσιάζοντας σταθερή αυξητική τάση.
  • Το 31% των φοιτητών/-τριων (για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 έως 2021-2022) αποφοιτεί, κατά μέσο όρο, σε 4 έτη.
  • Για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 έως 2016-2017 το ποσοστό αποφοίτησης στα 4 έτη είναι κατά μέσο όρο περίπου 23% ενώ για τα έτη 2017-2018 έως 2021-2022, το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται στο 38%.
  • Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του μέτρου, που πρωτοεφαρμόστηκε στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το οποίο απαιτεί την συμπλήρωση κατ’ ελάχιστο του 75% των ECTs των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους πριν την εγγραφή των φοιτητών/-τριων στο 3ο έτος.