Επιλογή Σελίδας

Λεωνίδας Δημήτριος

Καθηγητής

Βιοχημεία

ddleonidas-at-bio.uth.gr | 2410-565278

Πτυχίο: Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ

Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Department of Biology & Biochemistry, University of Bath, U.K. Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Η κατανόηση της σχέσης δομής/δράσης, ενζύμων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό του γλυκογόνου, ριβονουκλεασών της οικογενείας της παγκρεατικής ριβονουκλεάσης Α και λεκτινών που εμπλέκονται στις κυτταρικές αλληλεπιδράσεις. Απότερος στόχος είναι η αξιοποίηση της πληροφορίας, που προέρχεται από τον προσδιορισμό της 3D δομής των πρωτεϊνικών μακρομορίων, για την κατανόηση της ενζυμικής κατάλυσης/αναστολής και της λειτουργίας του αγγειογενετικού συστήματος, της μοριακής αναγνώρισης υποστρωμάτων/αναστολέων και τον κατευθυνόμενο-από τη δομή-σχεδιασμό μικρών μορίων, μιας ορθολογικής μοριακής προσέγγισης, που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη υπογλυκαιμικών, αντιικών και ογκοκατασταλτικών φαρμάκων.

Δομή και Ανάλυση Βιομορίων

Βιοσύνθεση μακρομορίων – ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης

Δομική Βιοχημεία