Επιλογή Σελίδας

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών

Σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να καταθέσετε στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 30/9/2022: Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο ΥΠΑΙΘ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου...