Επιλογή Σελίδας

Μονάδα Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων

Η Μονάδα Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων του Εργαστηρίου Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας είναι εξοπλισμένη με σύστημα συλλογής δεδομένων περίθλασης ακτίνων Χ που αποτελείται από συμβατική πηγή ακτινοβολίας, MicrostarBrukerRotatingAnode (8keV/1,541838Å) και καταγραφέα mar345dtb (marXperts GmbH) με δυνατότητα συλλογής δεδομένων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή στους 100 Κ (με ροή αζώτου, OxfordCryosystems). Η μονάδα επίσης είναι εξοπλισμένη με ρομποτικό σύστημα κρυστάλλωσης με τη μέθοδο της καθήμενης σταγόνας (Robot OryxNano –Douglas Instruments Ltd), στερεοσκόπιο OlympusTL2 και επωαστήρα ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας για ανάπτυξη κρυστάλλων στους 16 οC. Η μονάδα επίσης διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα και εξοπλισμό ώστε να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για χρήση ακτίνων Χ.

Επικοινωνία

Υπεύθυνος: Δημήτριος Λεωνίδας (Καθηγητής)
2410-565278
ddleonidas-at-bio.uth.gr