Επιλογή Σελίδας

Εκδήλωση ενημέρωσης στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 στην Αίθουσα 1 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)_ ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται κυρίως στο 3ο έτος και πάνω που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.