Επιλογή Σελίδας

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Αρχική E Πρόγραμμα & Οδηγός Σπουδών E Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα | Μονάδες ECTS: 4

Περιεχόμενο – Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο όγδοο εξάμηνο σπουδών στους φοιτητές του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και είναι επιλεγόμενο.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στο Λειτουργικό Σύστημα Linux και η κατανόηση των βασικών αρχών του Προγραμματισμού, με έμφαση στην PERL & TCL. Η παραγωγή ενός τεράστιου όγκου δεδομένων από τις σύγχρονες τεχνολογίες της i) Γονιδιωματικής, ii) Λειτουργικής Γονιδιωματικής, iii) Πρωτεομικής, iv) Μοριακών Προσομοιώσεων καθώς και από άλλες πηγές του χώρου των Βιοεπιστημών καθιστά πλέον απαραίτητη για τον σύγχρονο Βιοεπιστήμονα τη γνώση βασικών προγραμματιστικών εργαλείων, για την διαχείριση και ανάλυση αυτών των δεδομένων.

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες i) Εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Linux, ii) Εξοικείωση με την γλώσσα προγραμματισμού TCL iii) Εξοικείωση με την γλώσσα προγραμματισμού PERL. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη μορφή τρίωρων εβδομαδιαίων διαλέξεων-εργαστηριακών ασκήσεων στο εργαστήριο υπολογιστών του νέου κτηρίου, όπου ταυτόχρονα γίνεται παράδοση της ύλης και ασκήσεις στους υπολογιστές. Yπάρχει δικαίωμα μίας απουσίας σε κάθε ενότητα.

Αναλυτικό Περίγραμμα του Μαθήματος

1η Ενότητα

  • Εισαγωγή στο Linux (Δομή του συστήματος και βασικές εντολές).
  • Εισαγωγή στον VI editor.
  • Shell scripts & εγκατάσταση προγραμμάτων στο Linux

2η Ενότητα

  • Εισαγωγή στην TCL.
  • TCL & περιβάλλον VMD

3η Ενότητα

  • Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού PERL – Σύνταξη & Λογική της γλώσσας.
  • Δομικά μπλοκ της Perl (Μεταβλητές και τελεστές), έλεγχος ροής προγράμματος, βρόγχοι (If – For – While).
  • Στοίβες δομικών μπλοκ: Λίστες, Πίνακες, Κατατεμαχισμοί (Hashes).
  • Υπορουτίνες.
  • Συμφωνία προτύπων (Regular expressions).

Τρόπος Αξιολόγησης

Η επίδοση στο μάθημα αξιολογείται με την λύση προγραμματιστικών ασκήσεων (κατά τη διάρκεια της τρίωρης διάλεξης-εργαστηρίου) στο τέλος της κάθε μιας από τις τρεις ενότητες (δεν θα υπάρχει τελική εξέταση).

Προτεινόμενα Συγγράμματα

Σημειώσεις των διδασκόντων.

Εκπαιδευτικό Υλικό / E-class

https://eclass.uth.gr/courses/BIO_U_133/

Διδάσκοντες

Γρηγόριος Αμούτζιας (Υπεύθυνος)

Γεώργιος Παπαδόπουλος