Επιλογή Σελίδας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών στη Γραμματεία TBB από τους φοιτητές του Τμήματος θα γίνεται έως την Πέμπτη 20/6/2024.

Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών θα γίνει δια ζώσης στις 8 & 9/7/2024.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος με νεότερη ανακοίνωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αντίγραφα της πτυχιακής εργασίας παραδίδονται από τον φοιτητή στα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ακολούθως, κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος τυπωμένες μόνο οι 2 πρώτες σελίδες της πτυχιακής εργασίας, στις οποίες αναγράφεται ο τίτλος  στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και υπάρχουν τα ονόματα και οι υπογραφές των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να στείλουν τις 2 πρώτες σελίδες σκαναρισμένες στο gbio@uth.gr από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Μετά την παρουσίασή της η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στην Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (libthesis@uth.gr), ως ενιαίο κείμενο σε μορφή pdf. Στην εργασία πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του φοιτητή με μικρά γράμματα (όχι κεφαλαία).

*Σημειώνουμε ότι η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Λάρισα, 4/6/2024

Από τη Γραμματεία