Επιλογή Σελίδας

ΤΒΒ_Επιπρόσθετες χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α. _ακαδ. έτος 2023-2024

*αφορά μόνο τους/τις φοιτητές/-τριες που είναι στον Πίνακα 3 των Οριστικών Αποτελεσμάτων

Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος  (Αρ. πρωτ. 288/08-04-2023) και συνακόλουθη εγκριτική απόφαση (Αρ. πρωτ. 7834/24/ΓΠ/16-04-2023) του Ιδρυματικά Υπεύθυνου Π.Α., το Τμήμα ενισχύεται με επιπλέον 10 θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης. Συνεπώς, όλοι/όλες οι αιτούντες που κρίθηκαν επιλαχόντες/-ούσες (Πίνακας 3 των αποτελεσμάτων στο Πρακτικό με αρ. Πρωτ. 225/19-03-2024)_μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εκπόνηση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, EKT+) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Για εσάς (τους 10 φοιτητές/-τριες του πίνακα 3) η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» α) της «Αίτησης Εγγραφής» και μαζί β) της ανάρτηση των δικαιολογητικών ορίζεται από 19 Απριλίου (14:00) έως 26 Απριλίου 2024 (23:59).
Αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» της «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό group από τον ΆΤΛΑ), ορίζεται από 19 Απριλίου (14:00) έως  14 Μαΐου 2024 (23:59).

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση πρώτα θα ολοκληρώσετε την «Αίτηση Εγγραφής» σας, μαζί με την ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών, και έπειτα θα υποβάλετε την «Καρτέλα Πρακτικής». Επίσης, χρειάζεται να κάνετε “εγγραφή” στο ΑΤΛΑΣ_ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές, σε δεύτερο χρόνο, θα λαμβάνουν στο πανεπιστημιακό τους e-mail την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές/-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το e-mail τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.